• قله بلقیس تیر 1403
 • لالون تا وارنگه رود (قله خلنو) مرداد 1402
 • قله درفک مرداد 1401
 • آب بر طارم تا قلعه رودخان فومن تیر 1400
 • آب بر طارم تا دریاچه کردآباد شهریور 99
 • مازیچال کلاردشت تا غار آبی دانیال شهریور 98
 • غار گل زرد، تنگه دریوکی لزور، دریاچه سیاهرود، تنگه رسم خرم مرداد 97
 • غار بورنیک، تنگه دریوکی لزور، غار گل زرد شهریور 96
 • تنگه واشی به دراسله تیر 95
 • الیمستان تا فیلبند شهریور 94
 • قله درفک تیر 94
 • قله درفک مرداد 93
 • رازمیان تا رحیم آباد مرداد 92
 • وارنگه رود تا خلنو تیر 91
 • رازمیان تا رحیم آباد تیر 90
 • سمنان تا بهشهر خرداد 89
 • طالقان به تنکابن تیر 88
 • بلده تا سی سنگان مرداد 86
 • فشم تا نوشهر مرداد 84
 • الموت تا تنکابن مرداد 83
 • الموت تا تنکابن مرداد 82
 • الموت تا تنکابن تیر 82
 • فشم تا نوشهر مرداد 81
 • شاهرود تا گرگان تیر 81
 • فشم تا نوشهر تیر 80